art 1: HUURPRIJS: Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW en af te halen in ons vestiging te Mol. De prijzen gelden voor 3 werkdagen OF één weekend ( vrijdag afhalen en maandag terugbrengen) Voor iedere daaropvolgende dag geldt een tarief van 20 % van de vermelde huurprijs

art 2: TRANSPORTTARIEVEN: levering aan huis mogelijk vanaf een huurbedrag van € 100 in een straal van 25 km van onze vestiging
Volgende transporttarieven worden in rekening gebracht:
– € 1,10 per gereden km, met een minimuum van € 90
– Laad- en lostijden zijn in het transporttarief inbegrepen
– leveringen gebeuren enkel gelijkvloers tenzij anders afgesproken

art 3: WAARBORG: Bij elke verhuring dient een waarborg betaald te worden onderling af te spreken. Breuk, verlies of schade wordt in rekening gebracht

art 4: TERUGBRENGEN: Alle materialen dienen proper en per onderdeel gesorteerd teruggebracht te worden Enkel de afwas van glazen, bestekken en borden is inbegrepen. De huurder verklaart de materialen te hebben nagezien , waarbij deze akkoord gaat dat ze in goede staat zijn

art 5: FACTUUR: Het bedrag van deze factuur dient contant betaald of anders onderling te bepalen.

art 6: KLACHTEN: Klachten dienen bij aangetekend schrijven te geschieden binnen de 8 dagen na levering van de goederen, of na uitvoering van de werken en binnen de 8 dagen na datum der factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft.

art 7: BETALING: Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkel feit van niet betaling een intrest van 10 % per jaar worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo

art 8: SANCTIES BIJ NIET-BETALING: Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien de factuur 30 dagen na factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding zal verhoogd worden met 10 % en dit in toepassing van art 1152 BW Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art.1231 BW niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn

art 9: BETWISTING: Ingeval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout en het Vredegerecht van het kanton Geel bevoegd zijn.

art 10: AANVAARDING VERKOOPSVOORWAARDEN: Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden